Algemene voorwaarden

“Gezondheidspraktijk Mesrits” (hierna “de praktijk”) is de handelsnaam van mevrouw E.C. Pul-Dijkgraaf. De praktijk is gevestigd te Ermelo aan de Amanietlaan 9. Alle (behandel)overeenkomsten, aangegaan met medewerkers van Gezondheidspraktijk Mesrits, worden geacht te zijn aangegaan met mevrouw E.C. Pul-Dijkgraaf.

Algemeen
Een overeenkomst tussen een cliënt en de praktijk komt tot stand na aanvaarding, hetzij schriftelijk, hetzij mondeling of digitaal van het behandelplan door de cliënt. Indien geen overeenkomst tot stand komt is geen vergoeding aan de praktijk verschuldigd, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.
Voor het opstellen van het behandelplan kan de cliënt worden gevraagd tot het verstrekken van inlichtingen met betrekking tot zijn fysieke en geestelijke toestand. De cliënt is zelf verantwoordelijk voor de juistheid van deze gegevens.
De praktijk zal met betrekking tot de behandeling van iedere individuele cliënt een digitaal dossier bijhouden. De praktijk zal zich er voor inzetten dat de privacy van haar cliënten niet wordt geschaad (zie ook de privacy policy hieronder).
Alle bij de praktijk aangesloten therapeuten zijn gekwalificeerd tot het verrichten van de overeengekomen behandeling. De praktijk garandeert dat zij zich bij calamiteiten voldoende verzekerd heeft middels haar beroepsaansprakelijkheidsverzekering. Bij schade zal deze worden vergoed tot het maximale van wat de beroepsaansprakelijkheidsverzekering zal uitkeren.
Op alle overeenkomsten met de praktijk zijn deze en volgende voorwaarden van toepassing. Een afschrift zal op verzoek de cliënt digitaal worden verstrekt. Deze voorwaarden zijn ook te lezen op de website van de praktijk.
Omdat er in de praktijk meerder cliënten tegelijk aanwezig kunnen zijn, zijn er door de praktijk huisregels opgesteld om ongelukken, incidenten en verwarring te voorkomen. Daarnaast zijn er voor de omgang met en het behandelen van cliënten ook een aantal richtlijnen opgesteld. Beiden met als doel om voor zowel de cliënten, bezoekers als de medewerkers een veilige en prettige omgeving te creëren en te houden. De praktijk verzoekt u van deze huisregels kennis te nemen.

Huisregels en bejegening
Cliënten dienen zich volgens de algemeen geldende (fatsoens-) normen en waarden te gedragen. De praktijk behoudt zich het recht voor om personen die aanstootgevend gedrag ventileren te verwijderen uit het pand. Personen die zich anders dan volgens de geldende fatsoensnormen gedragen wordt de toegang tot de praktijk ontzegd.
Daar de praktijk ook minder valide cliënten behandeld is het prijzenswaardig dat bij gebrek aan zitruimte deze personen met voorrang een zitplaats krijgen.
Indien u een jas of andere eigendommen aan de kapstok of in de wachtruimte achterlaat let u dan op waardevolle spullen die hierin aanwezig zijn. Laat geen waardevolle spullen achter in uw jas als u die aan de kapstok hangt in de wachtkamer. De praktijk is niet aansprakelijk voor diefstal of vermissing van deze eigendommen.
De praktijk is niet aansprakelijk voor diefstal van eigendommen in het pand of buitenterrein (auto, fiets). Wilt u bij het parkeren van fiets of auto dit zodanig doen dat iedereen ongestoord zijn weg kan vervolgen.
Als u tijdens het wachten lectuur leest of uw kinderen met het speelgoed spelen, wilt u dit dan terugleggen als u de wachtruimte verlaat.
Ingeval van calamiteiten dient u de aanwijzingen van het personeel of de daartoe bevoegde instantie (brandweer, politie) op te volgen.
De werkwijze voor de behandeling van de cliënt wordt voorafgaand aan de behandeling uitgelegd. Hierbij zal worden aangegeven welke handelingen er verricht gaan worden. Als er bezwaren bestaan tegen de handelingen dient de cliënt dit onmiddellijk aan te geven.
Indien er door bv. geloofsovertuiging tegen bepaalde handelingen en of vormen van behandelingen bezwaar bestaat dient de cliënt dit voor bij de eerste afspraak kenbaar te maken zodat de te kiezen behandelend therapeut kan beoordelen of de cliënt behandeld kan worden.
Als een cliënt er bezwaar tegen heeft om door een therapeut van de andere sekse behandeld te worden dient dit voorafgaand aan het eerste consult aangegeven te worden.
De behandeling geschiedt (over het algemeen) in een afgescheiden ruimte waarin alleen de therapeut en de cliënt aanwezig zijn. Als er derden (bv stagiaire) bij de behandeling aanwezig zijn, zal er vooraf toestemming aan de cliënt gevraagd worden. Pas na verkregen toestemming zal de derde er bij mogen komen.
De therapeut en eventuele begeleiders, dienen zich tegenover de cliënt respectvol te gedragen en informaliteit, die niet gewenst is, achterwege te laten. Als er situaties ontstaan die niet gewenst zijn, zal in overleg met de cliënt en therapeut een andere therapeut ingezet worden of de behandeling beëindigd worden.
Besproken onderwerpen met de cliënt blijven vertrouwelijk en zullen niet met derden besproken worden

Betalingsvoorwaarden
De cliënt blijft te allen tijde zelf aansprakelijk voor de voldoening van de facturen van de praktijk.De behandelingen fysiotherapie worden rechtstreeks gedeclareerd bij de zorgverzekeraar indien de praktijk daar een contract mee heeft. Indien de cliënt een restitutie polis heeft, of blijkt dat hij niet of onvoldoende verzekerd is, dan krijgt de cliënt een factuur voor de behandelingen toegestuurd. Afspraken die niet kunnen worden nagekomen dienen uiterlijk 24 uur van te voren afgezegd te worden. Bij het niet (tijdig) afzeggen behoudt de praktijk zich het recht minimaal 75% van het tarief voor de gereserveerde tijd bij de cliënt in rekening te brengen.
De factuur dient binnen veertien dagen na factuurdatum te zijn voldaan. Blijft de betaling binnen de genoemde termijn uit, dan verkeert de cliënt zonder nadere ingebrekestelling in verzuim met ingang van de vijftiende dag na factuurdatum. Zodra de cliënt in verzuim verkeert, is de praktijk gerechtigd over de verschuldigde hoofdsom of over het restant daarvan de wettelijke rente in rekening te brengen. Indien de cliënt in verzuim verkeert, is de praktijk gerechtigd incassomaatregelen te treffen, dan wel derden daarmee te belasten. Alle met de incasso van gedeclareerde bedragen gemoeide kosten (met inbegrip van het buitengerechtelijke incassokosten) komen voor rekening van de cliënt. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen minimaal 15% van de hoofdsom of het restant daarvan, vermeerderd met de wettelijke rente, met een minimum van 40,- euro, alles exclusief omzetbelasting.

Klachtenregeling
Indien u het niet eens bent met de handelwijze van de medewerkers van Gezondheidspraktijk Mesrits dan heeft u de mogelijkheid een klacht in te dienen. Allereerst kunt u zich bij voorkeur wenden tot de betreffende therapeut. De klacht wordt in een persoonlijk gesprek besproken en er wordt geprobeerd tot een oplossing te komen. Mocht dit voor de klager niet tot een voldoende oplossing leiden, dan kan de klager de klacht voorleggen aan de kwaliteitscoördinator (mevrouw E.C. Pul-Dijkgraaf).
Indien dit niet het gewenste effect heeft, kan de klager de klacht schriftelijk richten aan de volgende beroepsverenigingen. Voor klachten binnen de fysiotherapie wendt u zich tot de klachtencommissie van het KNGF. De klachtencommissie van het KNGF bemiddelt, stelt eventueel een onderzoek in en doet een aanbeveling. Voor klachten binnen de Haptotherapie wendt u zich tot de klachtencommissie van de Vereniging van Haptotherapeuten.

Privacy Policy
Gezondheidspraktijk Mesrits hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Gezondheidspraktijk Mesrits houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.  Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:
– Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacy policy;
– Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
– Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
– Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
– Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
– Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.
– Als Gezondheidspraktijk Mesrits zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens.

Verwerking van persoonsgegevens van klanten
Persoonsgegevens van klanten worden door Gezondheidspraktijk verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en): administratieve doeleinde en het uitvoering geven aan de (behandel-) opdracht Grondslag voor deze persoonsgegevens is: de overeengekomen opdracht. Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Gezondheidspraktijk Mesrits de volgende persoonsgegevens van u vragen: NAW gegevens en gezondheidsgegevens. Uw persoonsgegevens worden door Gezondheidspraktijk opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) gedurende de looptijd van de overeenkomst. Medische dossiers worden 15 jaar bewaard. De Medische Dossiers worden bewaard in een Elektronisch Patiënten Dossier waarvan de beveiliging voldoet aan de meest recente eisen.

Verwerking van persoonsgegevens van leveranciers
Persoonsgegevens van klanten of leveranciers worden door Gezondheidspraktijk verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en): administratieve doeleinde, communicatie over de opdracht en/of uitnodigingen, het uitvoering geven aan of het uitgeven van een opdracht. Grondslag voor deze persoonsgegevens is: de overeengekomen opdracht. Voor deze doelstelling kan Gezondheidspraktijk Mesrits de volgende persoonsgegevens van u vragen: NAW-gegevens, aanvullende contactgegevens. Uw persoonsgegevens worden door Gezondheidspraktijk Mesrits opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de looptijd van de overeenkomst en daarna in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar.

Verwerking van persoonsgegevens van medewerkers
Persoonsgegevens van Medewerkers worden door Gezondheidspraktijk Mesrits verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling: uitvoering geven aan de arbeidsovereenkomst. Grondslag voor deze persoonsgegevens is: de arbeidsovereenkomst. Voor de bovenstaande doelstelling kan Gezondheidspraktijk Mesrits de volgende persoonsgegevens van u vragen: NAW-gegevens, salarisgegevens, kopie ID, BSN, bankgegevens. Uw persoonsgegevens worden door Gezondheidspraktijk Mesrits opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode dat men een contract heeft en daarna in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar.

Verstrekking aan derden
De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden. Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door uw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.

Binnen de EU
Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

Minderjarigen
Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jongen dan 16 jaar), indien daarvoor toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

Bewaartermijn
Gezondheidspraktijk Mesrits bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Beveiliging
Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;

– Alle personen die namens Gezondheidspraktijk Mesrits van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.
– We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoord op al onze systemen;
– We anonimiseren en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is;
– Wij dragen zorg voor back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
– We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;
– Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

Rechten omtrent uw gegevens
U heeft te allen tijde recht op inzage, rectificatie en aanvulling van uw persoonsgegevens. Ook heeft u recht op dataportabiliteit: dit is het recht om persoonsgegevens mee te nemen of over te dragen aan een andere zorgaanbieder. Het recht geldt voor een deel van de gegevens in het medisch dossier zoals in de wet is vastgelegd. U heeft het recht op vergetelheid; dit is het recht om ‘vergeten’ te worden. Dit geld niet voor medische dossiers. Medische dossiers worden volgens de wet Wgbo 15 jaar bewaard.

Klachten mbt Privacy
Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Vragen
Als u naar aanleiding van onze Algemene Voorwaarden of Privacy Policy vragen of opmerkingen heeft neem dan contact met ons op per mail of telefoon.